ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ

ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രധാരണയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണം. ആസ്ട്രോ കേരള തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്. പ്രഭാഷകൻ- വൈശാഖൻ തമ്പി

No comments:

Post a Comment