പ്രതിമാസ ക്ളാസ്- സമയവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്വയമറിയാതെ തന്നെ സമയം എന്ന സങ്കൽപത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മൾ പകൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് രാത്രിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള സമയം? നമ്മൾ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് take-it-for-granted എന്ന് കരുതുന്ന പലതും ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളും കൗതുകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. അവയാകട്ടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 'സമയവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും' എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ആസ്ട്രോ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ക്ളാസ്. നാളെ (06.11.2014 വ്യാഴാഴ്ച) വൈകിട്ട് 5.30 ന് തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ താത്പര്യമുള്ള ആർക്കും, രജിസ്ട്രേഷനോ മറ്റ് ഔപചാരികതകളോ ഇല്ലാതെ, പ്രായഭേദമന്യേ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment