സെപ്തംബര്‍ മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_2047" align="alignleft" width="779"]Sky_map_2014_sep 2014 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം.[/caption]

 

 

No comments:

Post a Comment