നവംബര്‍ മാസത്തെ ആകാശം[caption id="attachment_1860" align="aligncenter" width="300"]skynovcolorl 2013 നവംബര്‍ മാസത്തെ നക്ഷത്ര മാപ്പ്[/caption]

Night sky for 15/11/2013 8.00 PM  Latitude : 10 deg 30 min N longitude : 76 deg 15min E
ചാര്‍ട്ടില്‍ ഗ്രഹ പ്ര\തീകംഗ്രഹംRight ascensionDeclinationAltitudeAzimuthകാന്തിമാനം ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ദൂരം AUഉദയ സമയംഅസ്തമന സമയംരാശിസ്ഥാനം
ബുധന്‍14h11’39”-10®45’34”-46.45®265.11®-.280.933825.06AM4.49PMകന്നിരാശിയില്‍
ശുക്രന്‍18h42’35”-26®47’16”+14.46®238.69®-4.50.559079.49AM9.07PMധനു രാശിയില്‍
ചൊവ്വ11h18’39”+06®17’21”-73.42®356.24®+1.41.800942.01AM2.09PMചിങ്ങം രാശിയില്‍
വ്യാഴം07h28’12”+21®54’11”-25.91®59.37®-2.54.569369.57PM10.32AMമിഥുനം രാശിയില്‍
ശനി14h54’00”-14®24’26”-36.30®259.57®+0.510.848285.52AM5.29Pmതുലാം രാശിയില്‍
യുരണ്‌സ്00h34’14”+02.®54’53”+68.86®108.92®+5.819.316453.18PM3.25AMമീനം രാശിയില്‍
നെപ്ടുന്‍22h19’15”-11®10’59”+64.56®212.94®+7.929.808581.14PM1.00AMകുംഭം രാശിയില്‍

ശ്രീ. പനക്കല്‍ ചന്ദ്രമോഹന്‍

No comments:

Post a Comment