എവിടെ നിന്നാല്‍ ഐസോണിനെ കാണാം?എന്‍റെ വീട്ടിനടുത്ത് കിഴക്ക് ചക്രവാളം കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഐസോണിനെ കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഒരു രീതിയാണിത്. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും എന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്.


2013-november-12-text-comet-ison-mercury-spica-virgo-porrima-night-sky-chartസ്റ്റെല്ലേറിയത്തില്‍ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഐസോണിന്‍റെ ഉന്നതി നോക്കിയപ്പോള്‍ അത് 30 ഡിഗ്രി 47 മിനിട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടു. സ്റ്റെല്ലേറിയത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ സൂര്യന്‍ 30 ഡിഗ്രി 47 മിനിട്ട് ഉന്നതിയില്‍ എത്തുന്ന സമയം നോക്കി. അത് രാവിലെ 8 മണി 28 മിനിട്ട് 29 സെക്കന്‍ഡ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു. ഈ സമയത്ത് മരങ്ങളുടെ വലിയ മറയില്ലാതെ സൂര്യനെ കാണാവുന്ന ഒന്നിലേറെ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി.

ഒരു കാര്യം കൂടി സ്റ്റെല്ലേറിയത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ ദിവസം ഖഗോള മദ്ധ്യരേഖയില്‍ നിന്നും തെക്കോട്ട് 15 ഡിഗ്രി 23 മിനിട്ട് മാറിയാണ് സൂര്യന്‍. ഐസോണ്‍ ഖഗോള മദ്ധ്യരേഖയില്‍ നിന്നും വടക്കോട്ട് 4 ഡിഗ്രി 11 മിനിട്ട് മാറിയാണ്. അപ്പോള്‍ ഐസോണ്‍ സൂര്യനില്‍ നിന്നും 19 ഡിഗ്രി 34 മിനിട്ട്  വടക്കോട്ട് മാറിയാണ് കാണുക.

രാത്രിയില്‍ പോയി തിരയാതെ എവിടെ ഐസോണിനെ കാണാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന ഈ രീതി പ്രയോജനപ്പെടും എന്നു കരുതുന്നു.

കെ വി എസ് കര്‍ത്താ || ആസ്ട്രോ കൊല്ലം

 

No comments:

Post a Comment