ജൂലൈ മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_1787" align="alignleft" width="1016"]2013 ജൂലായ് മദ്ധ്യത്തിലെ നക്ഷത്ര മാപ്പ്.   2013 ജൂലായ് മദ്ധ്യത്തിലെ നക്ഷത്ര മാപ്പ്.[/caption]

No comments:

Post a Comment