ആസ്ട്രോയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ചാന്ദ്രദിന പരിപാടികള്‍.

തിരുവനനതപുരം

 

കോഴിക്കോട്

 

വയനാട്‌

 

ആലപ്പുഴ

 

 

No comments:

Post a Comment