സമ്മര്‍ സ്കൂള്‍ രണ്ടാം ബാച്ച് രജിസ്ട്രേഷന്‍

തീയതി: മെയ് 5-11

സ്ഥലം: ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം, പി.എം.ജി. തിരുവനന്തപുരം

രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ്: 300 രൂപ

REGISTRATION CLOSED

No comments:

Post a Comment