ജനുവരി മാസത്തെ ആകാശം


Geneve-2014-1-15-20h00mNight sky for 15/01/2014 8.00 PM  Latitude : 10 deg  30 m N longitude : 76 deg 15 m E (Central Kerala)
ചാര്‍ട്ടില്‍ ഗ്രഹ പ്ര\തീകംഗ്രഹംRight ascensionDeclinationAltitudeAzimuthകാന്തിമാനം ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ദൂരം AUഉദയ സമയംഅസ്തമന സമയംരാശിസ്ഥാനം
ബുധന്‍20h36’29”-20®39’02’-12.24®250.91®-1.01.305447.36am7.06pmമകരം രാശി യില്‍
ശുക്രന്‍19h17’43”-16®13’41”-30.78®257.12®-4.20.269536.18AM5.51PMധനു രാശിയില്‍
ചൊവ്വ13h08’50”-04®46’23”-58.31®82.41®+0.61.2186700.01AM11.51AMകന്നി രാശിയില്‍
വ്യാഴം07h01’.32’+22®50’29”+34.56®69.24®-2.74.229155.29pm6.07amമിഥുനം രാശിയില്‍
ശനി15h18’55”-16®01’11”-84.14®189.63®+0.610.278732.18am1.53pmതുലാം രാശിയില്‍
യുറാനസ്00h33’57”+02®55’30”+49.41®262.45®+5.920.2862111.18am11.20pmമീനം രാശിയില്‍
നെപ്ട്യൂണ്‍22h23’18”-10®47’12”+14.54®255.91®+8.030.745549.18am9.00pmകുംഭം രാശിയില്‍

 

No comments:

Post a Comment