ഒക്ടോബർ വിശേഷങ്ങൾ

star map-2013 oct

ചരിത്രത്തിൽ
3- 1942:
ജർമ്മനി ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു.
4- 1957 :
സ്ഫുട്നിക് വിക്ഷേപിച്ചു.
10- 1967 :
അന്താരാഷ്ട്ര ശൂന്യാകാശ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നു.
11- 1958 :
പയനീർ-1 വിക്ഷേപിച്ചു.
11- 1984 :
കാതറിൻ ഡി. സള്ളിവൻ ബഹിരാകാശത്തു നടക്കുന്ന ആദ്യവനിതയായി.
13- 1973 :
വേൾപൂൾ ഗാലക്സി കണ്ടെത്തി.
22- 2008 :
ചന്ദ്രയാൻ-1 വിക്ഷേപിച്ചു.സംഭവങ്ങൾ


1

ചന്ദ്രനെയും ചൊവ്വയേയും അടുത്തു കാണാം

2

ശുക്രൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു 

         5

അമാവാസി

ചൊവ്വ ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു

7

ബുധൻ, ശനി, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ അടുത്തു വരുന്നു

8

ചന്ദ്രനെയും ശുക്രനെയും അടുത്തു കാണാം

16

ചൊവ്വ റിഗല്യസിന്റെ അടുത്ത്

17

ശുക്രനും അന്റാറിസും അടുത്തു വരുന്നു

സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു

18

പൗർണ്ണമി

21,22

ഒറിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം

26

വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു

30

ശുക്രൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു


ഗ്രഹക്കാഴ്ച


 ബുധൻ

 കാണാൻ കഴിയില്ല. രാവിലെ 7.53ന് ഉദിച്ച് സന്ധ്യക്ക് 7.25ന് അസ്തമിക്കും.

ശുക്രൻ

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം വൃശ്ചികം രാശിയിൽ കാണാം. രാവിലെ 9.32ന് ഉദിക്കും. രാത്രി 8.56ന് അസ്തമിക്കും. കാന്തിമാനം -4.

ചൊവ്വ

സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് ചിങ്ങം രാശിയിൽ. രാവിലെ 2.46ന് ഉദിക്കും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.10ന് അസ്തമിക്കും. കാന്തിമാനം 2

വ്യാഴം

 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ മിഥുനം രാശിയിൽ കാണാം. രാത്രി 11.53ന് ഉദയം ഉച്ചക്ക് 12.31ന് അസ്തമയം. കാന്തിമാനം -2

ശനി

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം അല്പനേരം തുലാം രാശിയിൽ കാണാം. ഉദയം രാവിലെ 7.34ന്. അസ്തമയം രാത്രി 7.16ന്.

(സമയങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 15നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളത്.)


ഐസോൺ വിശേഷങ്ങൾ


ഒരു ഇടത്തരം ദൂരദർശിനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോണിനെ ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തായി കണ്ടെത്താം. കാന്തിമാനം 11. മാസാരംഭത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തുനിന്ന് 2ഡിഗ്രി വടക്കുഭാഗത്തായി ഇതിനെ കാണാം. പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവതമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു ഡിഗ്രിയായി ചുരുങ്ങും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ഐസോൺ ചൊവ്വയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തു കൂടി കടന്നുപോകുക. അപ്പോൾ ഇവതമ്മിലുള്ള അകലം 10.8 മില്യൻ കി.മീറ്റർ ആയിരിക്കും.


സെപ്റ്റംബർ 29൹ മാർസ് റെക്കനൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ എടുത്ത ഐസോൺ ചിത്രങ്ങൾ

 
No comments:

Post a Comment