ഗ്രഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാം ഈ ജൂലൈ മാസത്തില്‍

ജൂലായില്‍ കാലവര്‍ഷം ആകാശത്തെ രാത്രിക്കാഴ്ചകളെ വല്ലാതെ മറയ്ക്കുമെങ്കിലും മാനം തെളിയുംപോഴെല്ലാം നമുക്കു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ നിരവധി സംഗതികളുണ്ട്. ഈ മാസം മദ്ധ്യത്തോടെയുള്ള  ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും ഇതാ.

Location : Latitude : 10 deg 30 min N

Longitude : 76 deg 15 min E

സൂചകം


ഗ്രഹംRight ascensionDeclinationAltitude

 
അസിമത്Azimuthകാന്തിമാനംസൂര്യനില്‍ നിന്ന് ദൂരംA.U.ഉദയ സമയംഅസ്തമന സമയംരാശി സ്ഥാനം
☿ 

ബുധന്‍


07ȟ.00’.45”+17⁰.51’.52”-26.24⁰296.05⁰3.00.609475.41AM6.05PMമിഥുനംരാശിയില്‍

ശുക്രന്‍


09ȟ.38’21”+15⁰.49’48”+09.71⁰284.46⁰-3.91…427138.16AM8.41PMചിങ്ങം രാശിയില്‍

ചൊവ്വ


06.ȟ06”.06”+23⁰.58’12”-34.77⁰309.17⁰+1.62.43327

4.38AM


5.15PMമിഥുനം രാശിയില്‍
 

വ്യാഴം06.ȟ.19’14” +23⁰.10’.27” -32.64⁰ 306.44⁰ -1.9 6.08164 

4.53AM


 
5.28PM മിഥുനം രാശിയി;ല്‍ 

ശനി


14.ȟ13’39”-10⁰.50’16”+64.55⁰213.40⁰+0.69.587471.13PM00.59AMകന്നി രാശിയില്‍
 

യുറാനസ്00.ȟ.47’10” +04.17’51” -51.62⁰ 69.04⁰ +5.8 19.82893 

11.34PM


 
11.42AM മീനം രാശിയില്‍ 
നെപ്ടുന്‍22.ȟ28’24”-10.⁰17’54”-21.06⁰97.09⁰+7.829.21904

9.26PM


9.13AMകുംഭം രാശിയില്‍

 

പി ആര്‍ ചന്ദ്രമോഹന്‍

No comments:

Post a Comment