മെയ്‌ മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_1759" align="aligncenter" width="706"] ഈ മാസം 15൹ രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശദൃശ്യം.[/caption]

No comments:

Post a Comment