മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_1726" align="aligncenter" width="834"] 2013 മാർച്ച് മാസത്തിൽ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി 8.30ന് കാണുന്ന ആകാശദൃശ്യം.[/caption]

No comments:

Post a Comment