പി എസ് എല്‍ വി സി-20 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു - ഐ എസ് ആര്‍ ഓയുടെ നൂറ്റൊന്നാം ദൌത്യവും വിജയം


ഇന്ത്യ - ഫ്രഞ്ച് സംയുക്ത സംരംഭമായ സരള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി പി.എസ്.എല്‍.വി സി20 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ശീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന്‍ സ്‌പേസ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് വൈകിട്ട് 6.01നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ 785 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച് പി.എസ്.എല്‍.വി അതിന്റെ 101 ാം ദൗത്യവും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

Keralite astronomer in Nasa team that found rare cloud

Source : TOI/Laxmi Ajai Prasanna


THIRUVANANTHAPURAM: This young Indian astronomer has recently identified a curiously dense galactic cloud that defies the existing rules of star formation, along with two others of Nasa's Jet Propulsion Laboratory in California. An alumnus of Government Women's College here,Thushara Pillai has set her eyes on the next big challenge of unraveling the mysterious cloud at the centre of Milky Way that holds the key to formation of stars.


Thushara pursues research with her husband JensKauffmann, an equally enthusiastic astronomer and a key team member, at California Institute of Technology in Pasadena that operates Nasa's Jet Propulsion Lab. She had discovered the dense cloud, named G0.253+0.016, with Kauffman and Qizhou Zhang of Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.The cloud has baffled researchers as it defies the theory that dense clouds give birth to a number of stars. Though G0.253+0.016 is 25 times denser that Orion Nebula, which has resulted in the birth of several stars, its star formation rate is 45 times lower than the latter.


"With the G0.253 study, we have managed to get just a snap shot. But we have been successful in observing half a dozen other clouds in the galactic centre using a collection of several telescopes such as two large sub millimetre array (SMA) and combined array for research in millimetre-wave astronomy (CARMA)," Thushara said in an e-mail interview.

The team is set to continue further research this year in Chile's Atacama desert, using the Atacama large millimetre array (ALMA), the largest and most advanced millimetre telescope in the world.

Thushara is the daughter of P Gopalakrishna Pillai and late K S Shyamala Kumari of Pattom here.

After completing BSc in Physics from Women's College, she had joined IIT Madras to pursue MSc Physics. She had taken her PhD in astronomy from the Max Planck Institute of Radioastronomy in Germany.

On her work, she says, "It's challenging as the work involves long travel to remote parts of the world, working under physically stressful conditions (high altitude, a few 1,000 km, where it is often cold, dry, and not much oxygen, observing the sky through the night for several days), frequently giving talks, writing research grants etc. But I wouldn't want to trade it with any other job In fact, I often joke with my husband that we get to do what we love and get paid for it."
Iu¬kn Hm^v kbân^nIv Bâv C³Ukv{Snb dnkÀ¨v (kn.Fkv.sF.BÀ) hnhn[ imkv{Xhnjb§fn Pq\nbÀ dnkÀ¨v s^temjn¸v, eIvNdÀjn¸v F¶nhbv¡p \S¯p¶ kn.Fkv.sF.BÀ.bp.Pn.knþ2013 ]co£bv¡v Ct¸mÄ At]£n¡mw.

Hm¬sse³ aptJ\bpw X]menepw At]£ Ab¡mw. sP.BÀ.F^n\pw eIvNdÀjn¸n\pw H¶nt¨m eIvNdÀjn¸n\p am{Xamtbm At]£n¡mw. At]£bn C¡mcyw hyàambn tcJs¸Sp¯Ww.

sIan¡Â kb³kkv, FÀ¯v Aävtamkv^nbdnIv Hmjy³ Bâv ¹m\ädn kb³kkv, sse^v kb³kkv, am¯amän¡Â kb³kkv, ^nkn¡Â kb³kkv, F³Pn\obdnMv kb³kkv F¶o hnjb§fnemWp ]co£.

F³Pn\obdnMv hnjb§fnte¡v At]£n¡p¶hÀ¡v AXXp hn`mK§fn _n.C/_n.sSIv tbmKyXm]co£bv¡v 55 iXam\¯n Ipdbm¯ amÀ¡v DWvSmbncn¡Ww. imkv{Xhnjb§fnte¡v AXXp hnjb§fn IpdªXv sam¯w 55 iXam\w amÀt¡msS Fw.Fkvkn/X¯pey tbmKyX.

\mephÀjs¯ _n.Fkv/_n.C/_n.sSIv/_n.^mw/Fw._n._n.Fkv/Cât{KäUv _n.Fkv.Fw.Fkv tbmKyX IcØam¡nbhÀ¡pw At]£n¡mw. 55 iXam\¯n Ipdbm¯ amÀ¡v DWvSmbncn¡Ww.

_n.Fkvkn HmtWgvkv 55 iXam\¯n Ipdbm¯ amÀt¡msS Pbn¨hÀ¡pw Cât{KäUv Fw.Fkvþ]nF¨v.Un¡v {]thi\w t\SnbhÀ¡pw At]£n¡mw. sP.BÀ.F^n\v At]£n¡p¶hcpsS {]mbw 28 IhnbcpXv. eIvNdÀjn¸nte¡v {]mb]cn[nbnÃ.

19 hbÊn IqSpXepÅhÀ¡v At]£n¡mw.

sIm¨n, Xncph\´]pcw XpS§nb cmPys¯ hnhn[ tI{µ§fn Pq¬ 23\mWv ]co£. aÄ«n¸nÄ tNmbvkv coXnbn cmhnsebpw D¨bv¡p tijhpw cWvSp skj\pIfnembn ]co£ \S¯pw.

At]£mt^mw, C³^Àtaj³ t{_mjÀ F¶nh C´y³ _m¦nsâ XncsªSp¯ imJIfn 400 cq]bv¡v e`n¡pw. t^mw In«p¶ C´y³ _m¦nsâ imJIÄ: 1) C´y³ _m¦v Sthgvkv, Fw.Pn tdmUv Xncph\´]pcw. 2) Fw.kn tdmUv t_¡À PMvj³, tIm«bw. 3) kn 34, Fkv.Fw kv{Soäv, tImgnt¡mSv. 4) kzcmPv duWvSv CuÌv XriqÀ. 5) C´y³ _m¦nsâ sshäne, sIm¨n imJIÄ.

Hm¬sse³ At]£IÀ sh_vsskän sImSp¯ Nem³ amXrI Uu¬temUv sNbvXv C´y³ _m¦nsâ {_m©n ^okv ASbv¡Ww.

At]£bpsS {]nâu«v FSp¯v ]pXpXmbn FSp¯ t^mt«mbpw _Ôs¸« kÀ«n^n¡äpIfpw ^okv AS¨ _m¦v Nem\pw klnXw Ab¡Ww.

hniZhnhc§Ä¡v: www.csirhrdg.res.in

NEST 2013 അപേക്ഷ മാര്‍ച്ച് 8 വരെ

ശാസ്ത്രപഠനം, ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കി മികച്ച അധ്യാപകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് (NEST) ഭൂവനേശ്വര്‍, മുംബൈയിലെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക്ക് എനര്‍ജി, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ എക്സലന്‍സ് ഇന്‍ ബേസിക്ക് സയന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് NEST 2013 ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മാര്‍ച്ച് എട്ടുവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.രാജ്യത്തെ 42 സെന്ററുകളിലില്‍ മെയ് 25നാണ് പരീക്ഷ. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ കോഴിക്കോട്, ഹൈദരാബാദ്, മധുര, ചെന്നൈ, ബംഗളൂരു, ബെലഗവി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ പ്ലസ്ടു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 12-ാം ക്ലാസിലുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിനായി http://www.nestexam.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പരീക്ഷാഫീസ് ഡിഡിയായോ, ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഇലക്ട്രോണിക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫറായോ അടക്കാം. 700 രൂപയാണ് പരീക്ഷാഫീസ്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് 350 രൂപ. അപേക്ഷാഫോം തപാല്‍ വഴി 2013 ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ലഭിക്കും.


ആസ്ട്രോ കേരള