2012 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_1521" align="aligncenter" width="763" caption="സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ രാത്രി 08.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാർട്ട്"][/caption]

No comments:

Post a Comment